Όροι Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις ισχύουν στην ιστοσελίδα της Telesima ("Website") που παρέχει δικτυακές εφαρμογές ιχνηλάτησης , συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας

 1. Νομικά δεσμευτική σύμβαση

  1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν δεσμευτική νομική σύμβαση μεταξύ εσάς και της Telesima. Συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε νομικά όταν κάνετε κλικ σε ένα σύμβολο "Συμφωνώ","Συναινώ", ή άλλο παρόμοιο "κουμπί" ή πεδίο εισαγωγής στον ιστότοπο με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή άλλο μηχανισμό εισαγωγής δεδομένων. Αυτά τα κλικ είναι ένα νομικό ισοδύναμο της χειρόγραφης υπογραφής σας.
  2. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους υπηρεσίας που ισχύουν ανά πάσα στιγμή, μην έχετε πρόσβαση, χρησιμοποιήσετε, υποβάλετε πληροφορίες ή κάνετε λήψη από τον ιστότοπο.
  3. Ο ιστότοπος και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες /χρήστες των δικτυακών τόπων της Telesima να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων.
  4. Δηλώνετε ότι είστε ηλικίας 18 ετών ή άνω και είστε πλήρως εξειδικευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να συνάψετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή εκπροσωπείτε ότι είστε ανήλικοι άνω των 13 ετών και εγγυάστε ότι έχετε λάβει γονική συναίνεση.
 2. Περιορισμοί

  1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία δια την εν λόγω υπηρεσία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά παραβάση των άρθρων 4 παρ.1 και 5 παρ.1 και 2 του ν. 2472/97,όπως αυτός έχει ερμηνευτεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και των άρθρων του Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
  2. Αναλυτικότερα, η εν λόγω υπηρεσία απαγορεύεται να χρησιμοποιείται με σκοπό την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δηλαδή την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που αφορά στο υποκείμενο των δεδομένων και δη των δεδομένων που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
  3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών (άρθρο 4 παρ.1 του ν. 2472/1997). Η επεξεργασία επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του (άρθρο 5 παρ.1), εκτός εάν η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι, στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.
  4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, την εξέλιξη και τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (άρθρο 12 του ν.2472/97). Όταν δε τα δεδομένα συλλέγονται από άλλες πηγές, η ενημέρωση γίνεται αμελλητί και πάντως πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω χρησιμοποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων μετά την καταχώριση.(άρθρο 2 της Καν. Πράξης 1/1999).
  5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια για έμμεση χρήση της ιστοσελίδας των περιεχομένων και των υπηρεσιών σε αυτή, του λογισμικού και των εφαρμογών, προς όφελος προσωπικό ή άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Telesima
  6. Για τους παραπάνω λόγους το site της Telesima δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει και στις υπηρεσίες που παρέχει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.
 3. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

  1. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, εφαρμογών και των υπηρεσιών του site της Telesima αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site της Telesima από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
  2. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την χρήση , δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο πελάτης / χρήστης . Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο ή χρήση που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση,
   α) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού και των υπηρεσιών του χρήστη- πελάτη.
   β) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.
 4. Περιορισμός ευθύνης site της Telesima

  1. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site της Telesima δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site της Telesima στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του site της Telesima παρέχονται \"όπως ακριβώς είναι\" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site της Telesima αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
  2. Το site της Telesima δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το site της Telesima δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές \"servers\" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς \"υιούς\" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
  3. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ανάκτησης δεδομένων κατόπιν φυσικής καταστροφής,τρομοκρατικής ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης που τυχόν παρουσιαστεί στους εξυπηρετητές (servers) που χρησημοποιεί η Telesima για την παροχή υπηρεσιών καθώς και για την αποθήκευση των δεδομένων που ανήκουν στους πελάτες /χρήστες.
  4. Σημειωτέον είναι το γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα γεωγραφικά στίγματα και τους χάρτες, στα οποία βασίζονται τα δεδομένα των συσκευών παρακολούθησης και εντοπισμού δίδονται σε συνάφεια με τα αποτελέσματα των υπηρεσίών Google Maps της εταιρείας Google, Bing Maps της εταιρείας Microsoft και της Openstreet Συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει η Telesima εν περιπτώσει λανθάνουσας πληροφορίας των εν λόγω υπηρεσίών από τις άνω εταιρείες.
  5. Η Telesima και οι συνεργάτες της αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης τυχόν γεννηθείσης εκ της παραβιάσεως των ως άνω όρων χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας και δη εκ της παράνομης συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με το παρόν συμφωνείται ότι με δική σας δαπάνη, ως πελάτης ή χρήστης θα αποζημιώσετε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια ή άλλη διαδικασία στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε οφείλεται σε «κακή» χρήση των εν λόγω υπηρεσιών, κατά τρόπο αντίθετο με τους ως άνω όρους χρήσης τους, αναφερομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της θετικής και αποθετικής ζημίας, των διαφυγόντων κερδών ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημιών, που προκύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη τυχόν αντισυμβατική χρήση της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το αν ο προμηθευτής είναι ενήμερος ή όχι για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
 5. Γενικά

  1. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την χρήση και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να δείτε εδώ.
  2. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site της Telesima, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.